THE NORTH FACE®

 
GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
LEES MET AANDACHT DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN
 

1. Wie zijn wij? Waar dient deze Site voor?

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van de website http://www.thenorthface.eu ("Site"). De Site is eigendom van en wordt beheerd door VF INTERNATIONAL S.A.G.L., met hoofdkantoor in Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Zwitserland, Registratienummer van de onderneming Stabio - CH-514.4.028.163-8, BTW-nummer CHE-111.650.898 ("THE NORTH FACE®" of "wij"), maatschappelijk kapitaal 1.901.000,00 CHF. Er kan contact met ons opgenomen worden via de Neem contact met ons op-pagina , die door onze Klantendienst beheerd wordt. Wij gebruiken de Site voor het promoten en verkopen van de producten van THE NORTH FACE® evenals voor het verstrekken van informatie over de Producten, de winkels en de reclamecampagnes van THE NORTH FACE®.

2. Wat moet ik doen om me aan te melden en een account te openen?

Om toegang te krijgen tot de specifieke functies van de Site (om bijvoorbeeld de geschiedenis van je bestellingen te zien), wordt je gevraagd je aan te melden en een eigen account te openen (“Account”). Je zult verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten die in het kader van jouw Account plaatsvinden tenzij je Account aantoonbaar door een derde partij zonder jouw toestemming gebruikt wordt. Je bent er verantwoordelijk voor je inloggegevens te beschermen en deze van vertrouwelijke aard te houden. THE NORTH FACE® zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die het gevolg is van de veronachtzaming van deze plichten. THE NORTH FACE® mag je Account beëindigen of onderbreken op ieder gewenst moment en zonder voorgaande kennisgeving als: (i) THE NORTH FACE® meent dat je je Account gebruikt in overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, (ii) THE NORTH FACE® meent dat een derde partij je Account gebruikt zonder jouw toestemming of (iii) ten behoeve van redelijke veiligheids- of onderhoudsdoeleinden. Je kunt je Account op ieder gewenst moment annuleren door contact op te nemen met de Klantendienst via onze Neem contact met ons op-pagina

 

3. Welke van mijn persoonsgegevens worden door THE NORTH FACE® verwerkt?

Om je in staat te stellen toegang te krijgen tot de functies van de Site, met inbegrip van de gebieden voor aangemelde gebruikers of voor de inschrijving voor een nieuwsbrief, kunnen we je vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De verwerkingsactiviteiten van deze gegevens worden beschreven in ons Privacybeleid. Als je niet instemt met onze handelwijze en ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, nodigen we je uit het gebruik van deze Site onmiddellijk te onderbreken.

 

4. Wat gebeurt er als ik door mij gegenereerde inhoud of commentaar uploadt?

De Site bevat delen die gebruikers in staat stellen user-generated content ("UGC") te uploaden, je zou bijvoorbeeld foto’s kunnen uploaden of commentaar posten. THE NORTH FACE® is met betrekking tot deze UGC slechts een hostingprovider en stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud zelf. 

Je mag geen UGC verstrekken die illegaal, obsceen, aanstootgevend of lasterlijk is, die racistische, etnische, seksuele discriminatie aanmoedigt, of haat, of die de rechten op bescherming van intellectuele eigendommen of persoonsgegevens schendt. Je mag geen UGC uploaden die gegevens, met inbegrip van afbeeldingen, van minderjarigen bevat.

THE NORTH FACE® behoudt zich het recht voor naar eigen oordeel alle UGC’s van de Site te verwijderen die niet aan bovenstaande eisen voldoen. Indien dergelijke UGC’s van de Site verwijderd worden, kan de Account van de betreffende uploader onderbroken of beëindigd worden.

5. Wie bezit de inhoud en de materialen in deze Site?

De informatie op deze Site, samen met al het materiaal dat erin opgenomen is, is het auteursrechtelijk beschermde werk van THE NORTH FACE®. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN. De afzonderlijke pagina’s of materialen kunnen verschillende eigendomsrechtvermeldingen bevatten. 

Alle geregistreerde namen en handelsmerken in deze Site zijn gedeponeerde handelsmerken van The North Face Apparel Corp of diens verbonden entiteiten. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk in dit gedeelte verleend wordt (of jou specifiek schriftelijk verleend wordt), zullen noch The North Face Apparel Corp noch diens verbonden THE NORTH FACE®, of enige leverancier ervan enige uitdrukkelijke of impliciete rechten verlenen aan wie dan ook voor octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN.

Door ongeacht welke UGC naar de Site te sturen, garandeer je dat je gerechtigd bent om dat te doen en dat je waar nodig alle toestemmingen ontvangen hebt van de betreffende derde partijen (bijvoorbeeld houders van intellectuele eigendomsrechten of betrokkenen van persoonsgegevens). Deze inhoud zal van niet-vertrouwelijke en openbare aard beschouwd worden. Met betrekking tot de door jou verstrekte UGC ken je THE NORTH FACE® een onbeperkte, exclusieve, wereldwijze, sublicentieerbare, kosteloze licentie toe om die UGC te gebruiken op ongeacht welke wijze en voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bewaren, opslaan, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, uitzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, vertalen, opnemen in ander materiaal en op ongeacht welke wijze commercieel exploiteren ervan. THE NORTH FACE® nodigt je dus uit geen inhoud, items of informatie via de Site op te sturen waarvan je niet wilt dat deze onder bovenstaande voorwaarden vallen. 

6. Wat is de aansprakelijkheid van THE NORTH FACE® voor alles wat fout kan gaan als ik deze Site gebruik?

Wij werken hard om deze Site interessant en gebruiksvriendelijk te maken maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles naar hun zin vinden. Lees deze disclaimer met aandacht alvorens onze Site te gebruiken.

JE STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VOOR EIGEN RISICO IS. WEGENS HET MOGELIJKE AANTAL INFORMATIEBRONNEN DAT BESCHIKBAAR IS EN DE INHERENTE GEVAREN EN ONZEKERHEDEN VAN ELEKTRONISCHE VERSPREIDING, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, OMISSIES, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ANDERE PROBLEMEN MET DERGELIJKE INFORMATIE OPTREDEN. ALS JE DEZE SITE, OF IEDER MATERIAAL DAT VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, VERTROUWT DAN DOE JE DAT VOOR EIGEN RISICO.

DEZE SITE WORDT JE “AS-IS” VERSTREKT,  MET ALLE FOUTEN EN ZOALS DE SITE BESCHIKBAAR IS. DEZE SITE, THE NORTH FACE APPAREL CORP, DIENS VERBONDEN THE NORTH FACE®, EEN IEDER DIE EEN BIJDRAGE AAN DEZE SITE LEVERT EN DIENS VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS KUNNEN DE AFWEZIGHEID VAN DEFECTEN, DE NAUWKEURIGHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE ACTUALITEIT, DE NIET-INBREUK, DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS NIET GARANDEREN EN GARANDEREN DIE NIET, NOCH GARANDEREN ZIJ DAT DEZE SITE FOUTVRIJ IS, CONTINU BESCHIKBAAR IS EN VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ KUNNEN BIJVOORBEELD NIET GARANDEREN DAT DE AANBLIK EN DE KLEUREN VAN ONZE PRODUCTEN, DIE IN DE SITE BESCHREVEN WORDEN, ZOALS DIE OP JE BEELDSCHERM VERSCHIJNEN, OVEREENKOMEN MET DE DAADWERKELIJKE AANBLIK VAN DE PRODUCTEN ZOALS DIE BESCHIKBAAR ZIJN IN EEN FYSIEKE OF ONLINE WINKEL.

In DE RUIMSTE ZIN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTAAN IS, ZULLEN THE NORTH FACE APPAREL CORP, DIENS VERBONDEN THE NORTH FACE®, EEN IEDER DIE EEN BIJDRAGE AAN DEZE SITE LEVERT EN DIENS VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS, OF DE VERBONDEN ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS DAARVAN, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN JOU, OF WIE DAN OOK, VOOR SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE STAAT MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF GELIJKAARDIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, BESPARINGEN, GEGEVENS EN AANSPRAKEN VAN DERDE PARTIJEN, ZELFS ALS WIJ VAN TEVOREN GEÏNFORMEERD WAREN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DEZE SITE KAN ELEMENTEN OF LINKS NAAR WEBSITES BEVATTEN DIE DOOR ANDERE ONDERNEMINGEN, PERSONEN OF AGENTSCHAPPEN BEHEERD WORDEN (BIJVOORBEELD HET GEDEELTE VAN DE SITE DAT BEHEERD WORDT DOOR OLAPIC, INC. EN FOTO’S TOONT VAN THE NORTH FACE® PRODUCTEN DIE DOOR SOCIALE MEDIA GEMAAKT ZIJN), DIE VERSTREKT WORDEN VOOR HET GEMAK VAN GEBRUIKERS VAN HET THE NORTH FACE®. DEZE ELEMENTEN OF GELINKTE WEBSITES STAAN NIET ONDER CONTROLE VAN THE NORTH FACE APPAREL CORP OF THE NORTH FACE® EN WORDEN LOUTER VOOR HET GEMAK VERSTREKT. DE INSLUITING VAN DERGELIJKE ELEMENTEN OF LINKS IMPLICEERT GEEN ENKELE GOEDKEURING EN NOCH HET THE NORTH FACE® NOCH THE NORTH FACE APPAREL CORP VERSTREKKEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ARTIKELEN, NOCH ZIJN ZIJ AANSPRAKELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OVER DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES.  THE NORTH FACE APPAREL CORP NOCH THE NORTH FACE®BEWAKEN OF HERZIEN DE INHOUD VAN DERGELIJK WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN EN ADVISEREN JE DAAROM DAT DE TOEGANG VIA EEN LINK NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES (MET INBEGRIP VAN REGELS VOOR HET GEBRUIK EN DE INHOUD) WORDEN GEREGELD DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE DERDE PARTIJ IN KWESTIE. WIJ NODIGEN JE DAN OOK UIT DIE TE LEZEN.

7. Wat is de toepasselijke wet? En wat is de competente rechtbank in geval van geschillen?

Het gebruik dat je van deze Site maakt zal in alle opzichten geregeld worden door de wetten van Zwitserland. De wetten van Zwitserland zullen als zodanig, en ongeacht een conflict van wettelijke regels, deze disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en voorwaarden regelen. De Rechtbank van Koophandel van Zurich zal de exclusieve bevoegdheid hebben in verband met ieder geschil dat ontstaat als gevolg van het gebruik van de Site en/of dat op enige wijze verband houdt met de Site of deze Gebruiksvoorwaarden, behoudens ieder recht onder de verplichte bepaling van de toepasselijke wet om wettelijke procedures aan te spannen in de gebruikelijk woonplaats of domicilie van de gebruikers.

* * * * * * *

PRIVACYBELEID
 

1. Wat voor document is dit? Waarom is het belangrijk? Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens op deze Site?

Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de website http://www.thenorthface.eu (de “Site”) en beschrijft alle verwerkingsactiviteiten die via deze Site uitgevoerd kunnen worden door VF International Sagl – Afdeling The North Face® (“The North Face®”),  die deze Site bezit en bewerkt. 

Je persoonsgegevens zullen door The North Face® verwerkt worden als je de Site bezoekt en communiceert met de diensten en functies die door de Site geboden worden. Dit Privacybeleid werd opgesteld in overeenstemming met Aanbeveling nr. 2/2001, die op 17 mei 2001 aangenomen werd door de Groep Gegevensbescherming met betrekking tot de minimum eisen voor de online verzameling van gegevens binnen de Europese Unie en geldt ook als informatieverklaring aan betrokkenen volgens de Zwitserse wet en de regels en beginselen van de privacybescherming van de Europese Unie (de “Privacywet”), waarmee de door The North Face® uitgevoerde verwerking in overeenstemming is.

Het Privacybeleid specificeert de identiteit van degene die Verantwoordelijk is voor de gegevens, die de via de Site verzamelde en verwerkte persoonsgegevens controleert en beheert en specificeert wat de verzamelde persoonlijke informatie is, de doeleinden en de voorwaarden van de gegevensverwerking, de mate waarin de persoonsgegevens aan derde partijen meegedeeld worden, de veiligheidsmaatregelen van de gegevens die getroffen worden om de gegevens te beschermen en veilig te stellen en de manieren waarop je de verwerking van de op jou betrekking hebbende gegevens kunt controleren en je rechten kunt laten gelden die erkend zijn overeenkomstig de Privacywet.

2. Wie controleert de verwerking van mijn persoonsgegevens? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegeven is: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – BRAND DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Zwitserland, neem contact met ons op.

VF NORTHERN Europe Limited, met hoofdkantoor in 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, United Kingdom, treedt op als de vertegenwoordiger van VF International voor doeleinden die verband houden met de naleving van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, en als Gegevensverwerker namens en volgens de instructies van VF voor de beheeractiviteiten van de klantenondersteuning en het VF callcenter.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Voor welke doeleinden?

Over het algemeen impliceert het bezoek en de raadpleging van de Site niet de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van je persoonsgegevens, wanneer je de Site alleen maar bezoekt en raadpleegt, is beperkt tot de zogenaamde surfgegevens. Dit zijn de gegevens waarvan de versturing naar de Site impliciet is aan de werking van de systemen die belast zijn met het beheren van de Site en aan de communicatieprotocollen van Internet. Surfgegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen van de apparaten die je gebruikt om verbinding met de Site te maken en andere parameters die verband houden met je apparaat en besturingssysteem. Surfgegevens, zoals bovenstaande, en bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die op de Site doorgebracht wordt, worden door THE NORTH FACE® uitsluitend voor statistische doeleinden en in anonieme vorm voor het meten en verbeteren van de werking van de Site verzameld en verwerkt. Door de aard van de surfgegevens zelf kunnen deze gegevens tot de identificatie van de gebruikers leiden als ze in verband gebracht worden met gegevens die door derde partijen bewaard worden; THE NORTH FACE® verzamelt echter geen surfgegevens om deze in verband te brengen met geïdentificeerde gebruikers. De surfgegevens worden gewist nadat ze in anonieme vorm verwerkt zijn; genoemde gegevens kunnen gebruikt worden voor het beoordelen van de mogelijke aansprakelijkheid als tegen of via de Site informaticamisdrijven gepleegd worden. Met uitzondering van de hiervoor genoemde omstandigheid bewaart THE NORTH FACE® de surfgegeven alleen gedurende de maximum periode die overeenkomstig de toepasbare wetten toegestaan is, en in anoniem vorm. 

Bovendien verzamelt  enverwerkt THE NORTH FACE® persoonsgegevens die door jou vrijwillig verstrekt worden wanneer je met de functies van de Site communiceert en om de door de Site geboden diensten vraagt, bijvoorbeeld bij het openen van een account of het uploaden van door de gebruiker gegenereerde inhoud naar de Site; aanmelding voor de nieuwsbrief of de mailinglijst van The North Face®; aankoop van producten via de Site, met inbegrip van alle activiteiten die betrekking hebben op de aankoop van goederen, zoals bijvoorbeeld de levering van de goederen, facturatie, retourneren en uitwisselen van goederen, ontvangen van terugbetaling, aankoop en gebruik van cadeaubonnen en e-cadeaubonnen, wat van toepassing is, betaling-gerelateerde activiteiten, met inbegrip van de preventie van fraude, en klantondersteuning en communicatie met ons callcenter; deelname aan campagnes en andere initiatieven die via de Site gerealiseerd of meegedeeld worden, zoals bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma’s, wedstrijden en sweepstakes, informatieverzoeken aan THE NORTH FACE® of THE NORTH FACE® een vraag stellen, mededeling of feedback via traditionele post of via de Site. We zullen persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de Privacywet en om een wettig recht te beoordelen en te verdedigen. We kunnen persoonsgegevens ook verwerken als je contact opneemt met onze klantenondersteuning en callcenter, die met je kunnen communiceren en dus je persoonsgegevens verwerken via e-mail, chat en telefoon. Het callcenter zal bovendien je telefoonnummer registreren met het doel je te kunnen terugbellen en voor back-office diensten om je van de gevraagde ondersteuning en informatie te kunnen voorzien. In sommige gevallen kan het gesprek opgenomen worden en kunnen de e-mails bewaard worden in de mate die niet door de Privacywet verboden wordt, met als doel interne training, controle en verificatie van de kwaliteit. Je zult altijd van tevoren geïnformeerd worden over de registratie van de communicatie en je zult de gelegenheid hebben om bezwaar tegen een dergelijke registratie te maken, behalve als die nodig is voor verificatiedoeleinden met betrekking tot de aankoop of om andere redenen die toegestaan worden onder de toepasselijke wetgeving.

Met jouw toestemming, die optioneel is, kan THE NORTH FACE® je persoonsgegevens verder verwerken voor onderzoeksdoeleinden; voor marketingdoeleinden, dus voor het verzenden, ook via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen, zoals SMS, MMS , fax, enz., van reclamemateriaal en materiaal over de producten en diensten van THE NORTH FACE®, over speciale initiatieven, over prijzen en acties en over initiatieven zoals loyaliteitsprogramma’s, evenementen, tentoonstellingen en beurzen die georganiseerd worden door de VF-groep (waartoe THE NORTH FACE® behoort) of waaraan de VF-groep deelneemt; en voor profileringsdoeleinden. Voor de hiervoor gedefinieerde marketing- en profileringsactiviteiten kunnen de persoonsgegevens ook gedeeld worden met andere ondernemingen van de VF-groep. Je zult altijd de gelegenheid hebben om op ieder moment en gratis bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het versturen van promotionele informatie en materiaal; in iedere mededeling zal een speciaal gedeelte aanwezig zijn waarin de voorwaarden gespecificeerd worden (gemakkelijk uit te voeren en gratis) om de toestemming in te trekken. De persoonsgegevens die THE NORTH FACE® verzamelt en verwerkt bevatten naam en contactdetails, zoals adres en telefoonnummer, e-mailadres en verdere mogelijke informatie van optionele aard die door jou verstrekt wordt. Als dit door de Privacywet vereist wordt, vraagt THE NORTH FACE® je om toestemming alvorens over te gaan tot de verwerking van je persoonsgegevens. 

Als je ons de persoonsgegevens van iemand anders verstrekt hebt (als bijvoorbeeld de e-mail-naar-een vriend-functie gebruikt wordt, de cadeaubonfuncties of andere doelen) in de mate die toegestaan wordt door de toepasselijke wetten, bevestig je bij dezen dat genoemde communicatie, en de verdere verwerking door ons, zoals dit uiteengezet wordt in het Privacybeleid, in overeenstemming is met de privacywetten. Je moet genoemde persoon dan bijvoorbeeld hierover informeren en zoals vereist wordt zijn/haar toestemming vragen voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteengezet worden. 

4. Waar worden mijn persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens die via de Site verzameld zijn, zullen verwerkt en opgeslagen worden door The North Face®; de onderneming Rackspace Limited (hoofdkantoor in Engeland en Wales met nr. 03897010, matschappelijke zetels in 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ) verstrekt voor THE NORTH FACE®hosting-diensten voor de website en bijbehorende database, dus bepaalde persoonsgegevens die via elektronische middelen verwerkt worden, kunnen door een dergelijke derde onderneming worden opgeslagen. In ieder geval worden de persoonsgegevens alleen verwerkt via specifiek geautoriseerd personeel dat aangewezen is om toegang te hebben tot de gegevens en deze te verwerken, met inbegrip van het personeel dat benoemd is voor het uitvoeren van niet-routineuze onderhoudswerkzaamheden van de Site.

5. Gebruikt deze website cookies? Waar dienen die voor?

Onze Website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de Site naar je apparaat gestuurd worden. Cookies worden naar je apparaat geüpload en stellen de Site zo in staat je te herkennen en bepaalde informatie over jou op te slaan om de geboden dienst mogelijk te kunnen maken of te verbeteren.

We kunnen verschillende soorten cookies gebruiken. We kunnen, wat we “vereiste” cookies noemen, gebruiken om de kernfuncties van de site mogelijk te maken, zoals inloggen en het voltooien van een Bestelling van Producten. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden en kunnen niet worden uitgeschakeld.

"Functionele" cookies verstrekken meer geavanceerde functies zoals onthouden van inloggegevens, onthouden wat in je winkelwagen zit en onthouden van je voorkeuren zoals taal en land, analyseren van het gebruik ervan om prestaties te meten en te verbeteren. Ook deze cookies verzamelen geen informatie waarmee gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld.

"Advertentiecookies" kunnen tenslotte gebruikt worden om bepaalde gedragingen of door jou uitgedrukte voorkeuren te registreren, met het doel je inhoud te presenteren die beter met je interesses overeenkomt, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten en na ontvangst van je uitdrukkelijke toestemming als dit door de wet vereist wordt. Deze cookies kunnen je ook in staat stellen om enige inhoud van de Site te delen via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Om de respectievelijke privacybeleid-cookies te zien, kun je de websites van de sociale netwerken bezoeken. Bezoek voor Facebook en Twitter https://www.facebook.com/help/cookies en https://twitter.com/privacy. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld.

Onze cookies voeren hoe dan ook geen programma’s uit op apparaten van gebruikers noch uploaden ze virussen naar die apparaten en kunnen geen enkele controle op het apparaat uitoefenen. The North Face® gebruikt geen cookies om de activiteiten van de gebruiker of het apparaat te controleren.

Klik hier om je voorkeuren in te stellen voor de ontvangst van cookies van onze Site.

Heb je het gebruik van cookies op de Site eenmaal geaccepteerd, dan zullen je voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies bewaard worden in de vorm van een cookie, voor je toekomstige bezoeken aan de Site zolang je de cookies die in je apparaat opgeslagen zijn niet verwijdert.  Als je de cookies die we gebruiken uitschakelt, kunnen sommige delen van de Site mogelijk niet correct werken, afhankelijk van het type cookies dat je uitgeschakeld hebt.

6. Hoe worden persoonsgegevens door THE NORTH FACE® verwerkt?

De persoonsgegevens die door THE NORTH FACE® verzameld worden, worden hoofdzakelijk verwerkt via elektronische en automatische middelen maar ook zonder deze (verwerking op papier), in overeenstemming met procedures en logica die voldoen aan de doeleinden van de gegevensverwerking zoals die hier gespecificeerd worden. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de toepasselijke privacywetten, met inbegrip van de kwesties inzake de veiligheid en de vertrouwelijke aard en worden alleen bewaard gedurende de tijd die strikt functioneel is om van tijd tot tijd het specifieke gegevensverwerkingsdoel te bereiken en dit in overeenstemming met de Privacywet.

7. Zijn de persoonsgegevens veilig in de handen van THE NORTH FACE®? Kan ik mijn persoonsgegevens updaten?

THE NORTH FACE® spant zich in om de veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden door THE NORTH FACE® verwerkt in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen die uiteengezet zijn in de toepasselijke wetten om verlies en vernietiging, zelfs per ongeluk, van gegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang tot de gegevens, onrechtmatig of oneerlijke gebruik van de gegevens. Bovendien zijn de informaticasystemen en softwareprogramma’s zo geconfigureerd dat de persoonlijke en identificatiegegevens alleen gebruikt worden wanneer dit nodig is om het specifieke verwerkingsdoel te bereiken dat van tijd tot tijd gezocht wordt.

THE NORTH FACE® zet een verscheidenheid aan geavanceerde veiligheidstechnologieën en procedures in die bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegevens tegen de hiervoor uiteengezette risico’s. De persoonsgegevens die door de gebruikers verstrekt worden, worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers die in gecontroleerde locaties geplaatst zijn. Bovendien wordt voor de uitzending van bepaalde gegevens via het internet gebruik gemaakt van versleutelingstechnieken zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol. 

Je kunt THE NORTH FACE® helpen bij het updaten en handhaven van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die je THE NORTH FACE® verstrekt hebt door THE NORTH FACE® te informeren over iedere verandering van je adres, titel, telefoonnummer of e-mailadres. Als je een THE NORTH FACE®-account geopend hebt, kun je dergelijke updates online uitvoeren door de instructies te volgen die op je accountpagina’s staan. 

8. Deelt THE NORTH FACE® de verzamelde persoonsgegevens mee? Aan wie? Voor welke doeleinden?

THE NORTH FACE® deelt persoonsgegevens mee binnen de limieten en in de omstandigheden die in dit Privacybeleid uiteengezet worden, en in ieder geval volledig in overeenstemming met de toestemmingen die gegeven zijn door de gebruikers op het moment van verzameling van de gegevens, als dit door de Privacywet vereist wordt. De persoonsgegevens zullen toegankelijk zijn binnen de THE NORTH FACE®-organisatie door intern en extern personeel, dat zich daartoe toegang moet verschaffen op grond van de taken die zij hebben in het kader van de verwerkingsdoeleinden die hier gespecificeerd worden, en door iedere aangestelde Verwerker. De geüpdatete lijst van verwerkers en van de subjecten aan wie de gegevens meegedeeld kunnen worden, zal de gebruiker gratis ter beschikking gesteld worden wanneer hij THE NORTH FACE® daarom vraagt. 

De persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan instituties, autoriteiten, openbare instellingen, banken en financiële instellingen, beroepsbeoefenaren, onafhankelijke consultants, ook in groepsverband, zakenpartners en derde dienstverleners tot wie THE NORTH FACE® zich kan wenden voor de uitvoering van professionele, technische en organisatorische diensten in functie van het beheer van de Site en de activiteiten die daarop uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de verkoop van goederen en bijbehorende activiteiten, het beheer van de functies die door de Site geboden worden, van de initiatieven en diensten waarvoor gebruikers zich kunnen aanmelden en waar zij om vragen op de Site, en voor diensten die strikt functioneel zijn voor het bereiken van de andere verwerkingsdoeleinden die hier uiteengezet worden. Voor de doeleinden die functioneel zijn voor het beheer van de Site en de bijbehorende activiteiten, bijvoorbeeld voor het aankopen van goederen via de Site, kunnen de persoonsgegevens ook aan andere ondernemingen van de VF-groep binnen de Europese Economische Ruimte meegedeeld worden, die ze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetten voor de hiervoor gespecificeerde doeleinden, met inbegrip van marketing- en profileringsactiviteiten. Voor het afsluiten van aankooptransacties en de verwerking van betalingen via ons e-commerce platform wenden wij ons tot derde dienstverleners. Deze dienstverleners zijn door een overeenkomst gebonden aan contractuele verplichtingen zodat ze adequate veiligheidsmaatregelen zullen treffen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens en creditcardinformatie te beschermen.

Persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden aan derde partijen in het geval van fusies, aankopen, overdracht van onze activa, producten, websites of operaties. Aan deze derde partijen zal alleen de informatie verstrekt worden die nodig is voor de uitvoering van de respectievelijke functies; ze stemmen ermee in de ontvangen informatie alleen te gebruiken voor de hiervoor gespecificeerde verwerkingsdoeleinden, om de vertrouwelijke aard en veiligheid ervan te handhaven en om te voldoen aan de toepasselijke wet en de instructies die van THE NORTH FACE® ontvangen zijn.

Met uitzondering van het hiervoor vermelde zullen de persoonsgegevens niet gedeeld worden met derde partijen, natuurlijke personen, rechtspersonen die geen relatie hebben met THE NORTH FACE® of die geen zaken doen met of professionele of technische functies hebben bij THE NORTH FACE®. De persoonsgegevens kunnen bovendien meegedeeld worden aan een ieder die de legitieme geadresseerde is van mededelingen, zoals bepaald wordt door de toepasselijke wetten en voorschriften, dus bijvoorbeeld in geval van  juridische processen, verzoeken door competente rechtbanken en autoriteiten of andere wettelijke plichten, om de rechten en de eigendom van THE NORTH FACE® en de Site te beschermen en te verdedigen.

9. Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken? Wat zijn de gevolgen als ik weiger ze te verstrekken?

Met uitzondering van de voorgaande beschrijving met betrekking tot de surfgegevens (raadpleeg de paragraaf “Aard en soort verwerkte gegevens”), kan het verstrekken van persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde diensten en functies die door de Site geboden worden en gevraagd worden, zoals aanmelding bij de Site, aanmelding voor de nieuwsbrief van THE NORTH FACE®, aankoop van Producten via de Site, beheer van de deelname aan loyaliteitsprogramma’s, acties en andere initiatieven die via de Site meegedeeld worden, beantwoorden en beheren van informatieverzoeken, vragen, mededelingen of feedback aan THE NORTH FACE®. De verstrekking van de persoonsgegevens voor de activiteiten die nodig zijn om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen is verplicht. In de hiervoor geschetste omstandigheden zal de weigering om de persoonsgegevens te verstrekken het voor THE NORTH FACE® onmogelijk maken aan de contractuele plichten te voldoen of gevraagde diensten, producten of informatie te verstrekken, zoals hiervoor uiteengezet is.

Het verstrekken van gegevens voor onderzoek-, marketing- en profileringsdoeleinden, zoals hiervoor uiteengezet is, is van optionele aard; de weigering om persoonsgegevens in dergelijke omstandigheden te verstrekken zal geen gevolgen hebben voor de naleving van de contractuele verplichtingen van THE NORTH FACE® en de verstrekking van de gevraagde diensten, producten of informatie, zoals  hiervoor uiteengezet is. 

10. Bevat de Site elementen die door derde partijen gecontroleerd worden? Is THE NORTH FACE® daarvoor aansprakelijk?

De Site kan links naar andere sites bevatten, evenals objecten of elementen die door derde partijen gecontroleerd worden.

Een voorbeeld zijn de plug-ins die onze Site met sociale netwerken zoals Facebook of Twitter verbinden ("sociale plug-in") en die doorgaans geïdentificeerd worden door het logo van het sociale netwerk in kwestie. Als je op onze Site een sociale plug-in vindt en daarmee communiceert, kan je browser gegevens van jou naar dat sociale netwerk sturen, zoals je gebruikers-ID, informatie over de Site, datum en tijd, en andere browser-gerelateerde informatie. Deze informatie wordt dan verwerkt door de sociale netwerken, die de eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen, overeenkomstig het privacybeleid van die derde partijen.

THE NORTH FACE® heeft geen toegang tot of controle over elementen, objecten, plug-ins, cookies, webbeacons en andere items of traceertechnologieën die de eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en beschikbaar zijn op onze Site of op de site van de derde partij in kwestie, waartoe gebruikers toegang kunnen krijgen op of vanuit de Site, en over de betreffende methoden van verwerking van persoonsgegevens via dergelijke elementen of sites; THE NORTH FACE® wijst dus iedere verantwoordelijkheid af voor dergelijke sites. Gebruikers moeten het privacybeleid van de websites van derde partijen en elementen controleren waartoe ze toegang hebben vanaf de Site, om de voorwaarden te leren kennen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens omdat dit Privacybeleid alleen op deze Site van toepassing is.

11. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens die door THE NORTH FACE® verzameld en verwerkt zijn?

Je bent gerechtigd op ieder moment de rechten te vestigen zoals die bepaald zijn door de Privacywet, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om op ieder moment de bevestiging te krijgen dat je persoonsgegevens bestaan of niet bestaan, de inhoud, herkomst en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, om de aanvulling, bijwerking, wijziging, verwijdering ervan te vragen en je kunt bezwaar maken, op legitieme gronden, tegen de gegevensverwerking (met inbegrip van het bezwaar, op ieder moment en gratis, tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden). 

Voor alle vragen of verzoeken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door VF en om rechten te vestigen in het kader van de Privacywet, kun je als volgt contact opnemen met VF NORTHERN EUROPE Limited, die optreedt als Gegevensverwerker van VF: "VF NORTHERN EUROPE Limited - BRAND E-commerce Customer Service, Park Road East, Claverton, Nottingham, NG14 6GD, United Kingdom". De volledige contactgegevens worden je verstrekt op onze Neem contact met ons op-pagina.

Dit Privacybeleid is onderhevig aan updates en wijzigingen door The North Face®. De op de Site gepubliceerde versie is de versie die op dit moment van kracht is. Als The North Face® dit Privacybeleid wijzigt, zal The North Face® de gebruikers informeren over dergelijke veranderingen door een link op de home-page van de Site te posten die naar het gewijzigde Privacybeleid voert, met de naam “Nieuw Herzien Privacybeleid”. The North Face® nodigt gebruikers uit het Privacybeleid regelmatig te lezen om over ongeacht welke verandering geïnformeerd te zijn.

 

Versie geüpdatet in: April 2016

* * * * * * *