Officiële Wedstrijdregels

“The North Face x Tomorrowland Homerun”

VF (J) FRANCE SAS, met hoofdkantoor op het adres 31-33 rue du Louvre CS10203- 75002 PARIS, France VAT FR 78353238520 (hierna het 'Promotiebedrijf') organiseert in samenwerking met VF International SAGL, met hoofdkantoor op het adres Via Laveggio 5- 6855 Stabio, Switzerland - VAT CHE-111.650.898, een wedstrijd genaamd 'The North Face x Tomorrowland Homerun' (de 'Wedstrijd'). De Wedstrijd wordt gehouden in samenwerking met Tomorrowland ('Tomorrowland').

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en er is geen aankoop vereist, maar Deelnemers moeten voor deelname aan de Wedstrijd toegang tot internet hebben, waar ze de ski-game kunnen spelen (hierna 'SKI GAME').

Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met de Wedstrijdregels.

Promotieperiode

De Wedstrijd loopt van 22/03/2021 tot 30/04/2021 (de 'Promotieperiode').

Toelatingseisen

Deelname aan deze Wedstrijd is alleen toegestaan voor officiële inwoners van EU-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk die achttien (18) jaar of ouder zijn (hierna 'Deelnemer/s').

Beperkingen:

Een Deelnemer kan nooit meer dan één (1) prijs winnen.

Slechts één prijs per Huishouden.

Deelnemers dingen met hun hoogste ingezonden score mee aan de eindklassering.

Medewerkers van het Promotiebedrijf en iedereen die betrokken is bij de organisatie en het beheer van de Wedstrijd mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Zo kun je deelnemen:

Tijdens de Promotieperiode hebben alle deelnemers die de SKI GAME spelen de mogelijkheid om mee te doen aan de Wedstrijd.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd gedurende de Promotieperiode moeten de Deelnemers:

  • een bezoek brengen aan de website https://www.thenorthface.nl/TomorrowlandWinter.html en de instructies volgen om deel te nemen aan de Wedstrijd;
  • het deelnameformulier invullen door de gevraagde gegevens te verstrekken (naam, achternaam, geboortedatum, Land en e-mailadres);
  • de SKI-GAME spelen;
  • score en nickname insturen.

Deelnemers moeten accurate en complete informatie verstrekken bij het invullen van het registratieformulier. Niet-complete en/of niet-correct ingevulde informatie word niet in aanmerking genomen en maakt de inschrijving en deelname van de Deelnemer ongeldig.

Als blijkt dat een Deelnemer niet-correcte informatie gegeven heeft met betrekking tot de Wedstrijd, dan wordt die Deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd en/of van de Wedstrijd uitgesloten. Zulke niet-correcte informatie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van onjuiste persoonsgegevens.

Deelnemers kunnen de SKI GAME zo vaak spelen als ze willen. Echter voor iedere Deelnemer wordt uitsluitend de hoogste ingezonden score in aanmerking genomen om de eindklassering te bepalen.

Op het einde van de Promotieperiode winnen de dertig (30) Deelnemers met de hoogste score een prijs, in overeenstemming met het onderstaande.

De procedure voor de toekenning van prijzen:

Op of rond 07/05/2021 zal het Promotiebedrijf de eindklassering bepalen aan de hand van de lijst met alle Deelnemers.

De dertig (30) Deelnemers met de hoogste ingezonden score zijn de winnaars. De daarop volgende vijf (5) deelnemers op de lijst zijn de runners-up (vervangende winnaars).

Een runner-up komt alleen in aanmerking als een Deelnemer-winnaar zijn prijs niet opeist overeenkomstig deze Wedstrijdregels of wegens enige reden gediskwalificeerd wordt met betrekking tot deze Wedstrijd.

De selectie van winnaars en runners-up is definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

Bij een gelijke score wordt de deelnemer die als eerste die score heeft behaald, aangemerkt als de winnaar.

Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke score, wordt de winnaar willekeurig gekozen door de computer.

Als er niet genoeg Deelnemers meedoen aan de Wedstrijd en het Promotiebedrijf daardoor niet alle prijzen kan toekennen, dan zal het Promotiebedrijf zo veel mogelijk prijzen toekennen.

Op of rond 07/05/2021 zal de eindklassering en de lijst met de winnaars gepubliceerd worden op de website.

Kennisgeving aan de winnaars

Winnaars krijgen per e-mail bericht over hun prijs (daarbij wordt het e-mailadres gebruikt dat door Deelnemers verstrekt is bij de registratie) binnen zeven (7) werkdagen vanaf de datum dat de winnaars geselecteerd worden (wat plaats zal vinden op of rond 07/05/2021).

Winnaars krijgen zeven (7) kalenderdagen de tijd, vanaf het moment dat ze op de hoogte gesteld zijn, om het e-mailbericht te beantwoorden, de prijs te accepteren en alle door het Promotiebedrijf gevraagde informatie te verstrekken.

Indien een potentiële winnaar niet binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de eerste poging tot notificatie gecontacteerd kan worden, indien een potentiële winnaar zijn/haar prijs weigert of de prijsnotificatie als 'niet afleverbaar' teruggezonden wordt, of in het geval dat er niet voldaan wordt aan deze Wedstrijdregels en vereisten, verliest de winnaar het recht op de prijs en wordt de prijs toegekend aan een runner-up.

De eerste runner-up zal worden gecontacteerd op dezelfde manier als hierboven beschreven en, indien noodzakelijk, zal het proces herhaald worden tot de prijs uiteindelijk aan een runner-up is toegekend.

In het geval dat, na het volgen van de hierboven beschreven toekenningsprocedure, de prijs niet aan een winnaar of runner-up kan worden gegeven, behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om deze prijs niet toe te kennen.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om een geldige vorm van identificatie aan de winnaars te vragen, met als doel de leeftijd en identiteit aan te tonen, voordat ze hun prijs ontvangen. Ieder document ter verificatie van de identiteit dat wordt overlegd, moet op naam staan van de persoon die aan de Wedstrijd deelneemt.

Prijzen worden afgeleverd door het Promotiebedrijf binnen 60 dagen nadat winnaars hun prijs formeel geaccepteerd hebben.

Het Promotiebedrijf is niet aansprakelijk jegens enige winnaar met wie geen contact kan worden opgenomen en/of aan wie aflevering niet mogelijk is doordat:

  1. incorrecte of incomplete gegevens verstrekt zijn bij de registratie; of
  2. de mailbox van de winnaar vol is, op de zwarte lijst staat of niet meer actief is; en/of
  3. de e-mail met de notificatie aangezien wordt voor spam en daardoor het e-mailaccount van de winnaar niet bereikt of terechtkomt in de spam-map of map ongewenst van het e-mailaccount van de winnaar.

Prijzen

Er zullen in totaal dertig (30) prijzen toegekend worden als onderdeel van de Wedstrijd, zoals hierboven beschreven bij 'De procedure voor de toekenning van prijzen'.

Elke prijs bestaat uit een 'Jacket TML TNF' (een 'Prijs'). De maat is afhankelijk van beschikbaarheid.

De geschatte waarde van iedere Prijs is € 200.

De geschatte winkelwaarde ('ARV') van iedere aangegeven Prijs is onderhevig aan prijsschommelingen op de consumentenmarkt gebaseerd op onder andere het tijdsverschil tussen de datum van schatting van de AVR ten behoeve van deze Wedstrijdregels en de datum waarop de prijs wordt toegekend of genoten. Als de actuele aankoopwaarde van de prijs lager is dan de hierin genoemde ARV, heeft de winnaar geen recht op een cheque, contant geld of andere vorm van uitbetaling van het prijsverschil. De Prijzen zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon, en er zal geen geld of enige alternatieve regeling aangeboden worden.

Privacybeleid

Door deelname aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers hierbij dat:

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer die noodzakelijk zijn om deelname aan de Wedstrijd en beheer/administratie van de Wedstrijd mogelijk te maken, gedaan wordt door het Promotiebedrijf, als gegevensbeheerder.
  2. Verder zullen, op voorwaarde van instemming door de Deelnemer, persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing- en profileringsactiviteiten door VF INTERNATIONAL S.A.G.L., met adres Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Switzerland, als gegevensbeheerder.
  3. Tomorrowland treedt op als onafhankelijk gegevensbeheerder van de in het kader van de SKI GAME verzamelde persoonsgegevens van Deelnemers ten behoeve van het registreren van de score bij het voltooien van de SKI GAME. In deze context is Tomorrowland onafhankelijk verantwoordelijke voor de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van Deelnemers uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Toestemming voor gegevensverwerking voor de in punt b) genoemde doeleinden is optioneel en is niet van invloed op de deelname aan de Wedstrijd.

Persoonsgegevens worden verwerkt door het Promotiebedrijf in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder Verordening (EU) nr. 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG), en bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierin beschreven specifieke doeleinden van gegevensverwerking te bereiken, tenzij onder de toepasselijke wetgeving kortere of langere bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor meer informatie kunnen Deelnemers het volledige Privacybeleid raadplegen www.thenorthface.nl/help/privacy.html en/of contact opnemen met het Privacy Office van het Promotiebedrijf via privacy_europe@vfc.com.

Algemeen:

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, deze Wedstrijd of deze Wedstrijdregels te annuleren, te beëindigen, te wijzigen, uit te breiden, te verlengen of op te schorten in het geval dat (geheel naar eigen inzicht van het Promotiebedrijf) het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid of goede uitvoering van de Wedstrijd gecorrumpeerd of beïnvloed wordt door virussen, bugs, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken die buiten zijn redelijke controle vallen. In een dergelijk geval kan het Promotiebedrijf de winnaar selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die zijn ontvangen vóór en/of na (indien van toepassing) de door het Promotiebedrijf genomen maatregel.

Het Promotiebedrijf kan bij onderbreking of annulering niet aansprakelijk gesteld worden voor gemaakte kosten of geleden schade – noch directe, noch indirecte schade, noch gevolgschade, noch schade zonder gevolgen – en het Promotiebedrijf is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

Meerdere keren registreren is verboden. Elke poging van een deelnemer om meer dan het vermelde aantal inzendingen te realiseren door gebruik te maken van meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten en registraties, of enige andere methode, kan leiden tot diskwalificatie van de Deelnemer wat betreft deze Wedstrijd. Gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het verzenden van inzendingen is verboden en zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

Het Promotiebedrijf kan een Deelnemer verhinderen aan de Wedstrijd deel te nemen of een prijs te winnen, als het Promotiebedrijf geheel naar eigen inzicht vaststelt dat deze Deelnemer de rechtmatige voortgang van de Wedstrijd probeert te ondermijnen door bedrog, hacken, misleiding of ander oneerlijk gedrag of onfaire praktijken (waaronder gebruik van geautomatiseerde quick-entry-programma's), of dat de Deelnemer probeert andere Deelnemers of vertegenwoordigers van het Promotiebedrijf te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen.

Het promotiebedrijf mag iedere Deelnemer diskwalificeren die naar het oordeel van het Promotiebedrijf de procedure van deelname aan de Wedstrijd of de voortgang van de Wedstrijd manipuleert of handelt in strijd met deze Wedstrijdregels of de regels van enige andere promotie.

Het Promotiebedrijf is niet verantwoordelijk voor technische problemen of menselijke fouten die ertoe kunnen leiden dat een deelname niet wordt verzonden of ontvangen, of kwijtraakt of beschadigd raakt, en evenmin voor vernietiging of wijziging of ongeautoriseerde toegang tot Wedstrijdregistraties en inzendingen.

Het Promotiebedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder moment de geldigheid van de inzendingen en Deelnemers (met inbegrip van de identiteit van de Deelnemer, de leeftijd etc.) te controleren en inzendingen te diskwalificeren die niet in overeenstemming zijn met deze Wedstrijdregels.

Behalve bij nalatigheid van het Promotiebedrijf of in verband met fraude van het Promotiebedrijf en voor zover wettelijk toegestaan, kan het Promotiebedrijf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verliezen, schade of kosten die worden geleden of opgelopen door een winnaar van de Wedstrijd als een direct of indirect gevolg van deelname aan de Wedstrijd en/of het accepteren van een prijs.

De volledige kosten van deelname aan de Wedstrijd komen geheel en al voor rekening van de Deelnemer. In geen enkel geval kan de Deelnemer een vergoeding voor de kosten van zijn of haar deelname krijgen van het Promotiebedrijf.

De volledige kosten van de aflevering van prijzen (bijvoorbeeld verzendkosten, douanetarieven en invoer-btw) worden gedragen door het Promotiebedrijf.

Acceptatie van deze Wedstrijdregels is een voorwaarde voor deelname aan de Wedstrijd en deelname betekent volledige acceptatie van deze Wedstrijdregels.

De beslissing van het Promotiebedrijf is definitief. Er zal geen correspondentie worden gevoerd, behalve met de winnaars om hen op de hoogte te stellen van het feit dat ze gewonnen hebben en om de prijzen te verstrekken.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten de redelijke controle van het Promotiebedrijf behoudt het Promotiebedrijf zich het recht voor om enig onderdeel van deze competitie van het Promotiebedrijf en/of prijs aan te passen, in te trekken of te vervangen door een alternatieve regeling van gelijke of hogere waarde.

De prijzen zijn niet overdraagbaar en er zal geen geld of enige andere regeling aangeboden worden.

Winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde belastingen met betrekking tot hun prijs.

Als het Promotiebedrijf nalaat of niet in staat is zijn rechten in een bepaald stadium af te dwingen, betekent dit niet dat het afstand doet van die rechten.

Indien een bepaling van deze Wedstrijdregels ongeldig of in strijd met de wet is, wordt deze geacht te kunnen worden gescheiden van de andere voorwaarden en bepalingen hierin, en blijft de rest van deze Wedstrijdregels van kracht.

In geval van discrepantie tussen de Franse en de vertaalde versies van deze Officiële Wedstrijdregels prevaleert de Franse versie.

Deze Wedstrijdregels worden beheerst door het Frans recht en de rechtbanken van Parijs hebben niet-exclusieve bevoegdheid.